XR60C       Дигитален регулатор с обезкрежаване                             и управление на вентилатори

СЪДЪРЖАНИЕ

1.    Общи предупреждения________________________________________

2.    Общо описание_______________________________________________

3.    Управления___________________________________________________

4.    Команди на лицевия панел____________________________________

5.    Аларма за  температурата(haccp)____________________________

6.    Основни функции_____________________________________________

7.    Параметри____________________________________________________

8.    Дигитален вход_______________________________________________

9.    Инсталация и монтаж________________________________________

10.  Електрически връзки__________________________________________

11.  Как да използваме горещия ключ_____________________________

12.  Алармени сигнали_____________________________________________

13.  техническии характеристики_________________________________

14.  свързване_____________________________________________________

15.  списък на параметрите_______________________________________

1.     общи предупреждения

1.1  моля прочети преди да използваш това ръководство

·       Това ръководство е част от изделието и трябва да бъде близо до уреда за лесна и бърза справка.

·       Този инструмент не трябва да бъде използван за други цели,различни от описаните тук. Той не може да бъде използван като защитно устройство.

·       Проверете границите на приложение преди да действате.

1.2      защитни предпазни мерки

·       Проверете дали захранващият волтаж е правилен преди да свържете уреда.

·       Не излагайте на вода или влага: използвайте регулатора само в границите на приложение, като избягвате внезапни температурни промени с висока атмосферна влажност, за да предотвратите образуване на кондензат.

·       Предупреждение: разкачете всички ел.връзки преди всякаква работа.

·       Закрепете осезателя така, че да бъде недосегаем за крайния потребител. Уредът не трябва да бъде отварян.

·       В случ               ай на дефект или неправилно функциониране, върнете уреда обратно на дистрибутора или на “Dixell” (виж адреса) с подробно описание на дефекта.

·       Уточнете максималния ток, който може да бъде приложен към всяко реле (виж. Техн. характеристики).

·       Убедете се, че проводниците на датчиците на регулатора и на силовото захранване са разделени и достатъчно далече един от друг, без преплитане и междинно свързване.

·       В случай на използване в критична промишлена среда, използването на филтри (наш мод. FT1) в паралел с индуктивни товари може да е от полза.

2.     общо описание

Моделът XR60C, формат 32x74мм  ,  е микропроцесорен регулатор, подходящ за приложение в хладилни инсталации за средни и ниски температури. Той има три релейни изхода за управление: на компресора, вентилатора и обезкрежаването-което може да бъде електрическо или с горещи пари. Той също има два входа за NTC или PTC осезатели, единият за регулиране на температурата, а другият трябва да  бъде разположен на изпарителя, за да контролира температурата в края на обезкрежаването и да командва вентилатора.

Инструментът е напълно конфигуруем чрез специални параметри, които могат лесно да се програмират чрез клавиатурата.

3.     управления

3.1     компресор

Управлението на компресора се осъществява в зависимост от темперетурата, измерена от датчика на термостата с положителен деференциал спрямо зададената стойност на температурата: ако температурата се повиши и достигне зададената стойност плюс деференциала, компресорът се включва, а при достигане отново на зададената температура, той се изключва.

При проблем с датчика на термостата,това дали компресорът да бъде непрекъснато включен или изключен, се програмира чрез параметрите “COn” и “COF”

 

3.2     обезкрежаване

Възможни са два режима на обезкрежаване чрез параметъра “tdF”:обезкрежаване с ел.нагреватели (tdF = EL) и обезкрежаване с горещи пари(tdF = in). Други параметри се използват за управление на интервалите между две обезкрежавания (IdF),неговата максимална продължителност (MdF), а също два режима за определяне на края на обезкрежаването: по време или по показанията от датчика, монтиран на изпарителя(P2P).

 

Дължината на времето за обезкрежаване се определя от периметъра FSt . Когато FSt =0 дренирането се стопира.

3.3     Управление вентилаторите на изпарителя

Режимът на регулиране на вентилатора се избира чрез параметъра “FnC”:

 

FnC = C_n: вентилаторите ще се включат и изключат с компресора и няма да работят по време на обезкрежаването.

FnC = o_n                вентилаторите ще работят непрекъснато дори и при изключен компресор, но няма да работят по време на обезкрежаването

След обезкрежаването, има едно закъснение на вентилатора , което осигурява време за дрениране и се настройва с периметъра Fnd

FnC = C_Y вентилаторите ще се включат и изключват с компресора и ще работят по време на обезкрежаването

FnC = o_Y                вентилаторите ще работят непрестанно по време на обезкрежаването.

 

Един допълнителен параметър “FSt” позволява настройване на температурата, измервана от датчика на изпарителя, над която вентилаторите са винаги изключени. Това може да се използва, за да сме винаги сигурни, че циркулация на въздуха има само тогава, когато температурата му е по-ниска от настроената в “FSt”.

 

3.3.1     Задължително задействане на вентилаторите

Тази функция се управлява от параматъра Fct, който е програмиран, за да се избегнат кратките обороти на вентилаторите, това може да се случи ако датчика е включен или е след процес на обезкрежаване, когато температурата на камератая затопли изпарителя.

Функциониране: Ако разликата в температурата между изпарителя и осезателя е повече от стойността на  Fct параметъра, вентилаторите ще бъдат включени.

С Fct=0 функцията се стопира.

 

4.     команди на лицевия панел

 

SET: да покаже желаната настройка: в режим на настройка се избира параметъра или се потвърждава операция.

  (DEF) Да вкючи ръчното обезкрежаване.

o (UP): Да покаже максималната зададена температура. В режим на програмиране или в менюто с функциите търси кода на параметъра или увеличава стойността на показаната променлива.

n (DOWN) Да покаже минималната зададена температура. В режим на програмиране търси кодовете на параметъра или намалява стойностт на показаната променлива.

КОМБИНАЦИЯ ОТ КЛАВИШИ

o + n           Заключва и отключва клавиатурата.

SET + n    Влизане в режим  на програмиране

SET + o    Връщане към показване на температурата в камерата.

4.1     Използване на символичните обозначения

Функцията на всеки символ е описана в следвашата таблица

Символ

Режим

Функция

Включен

Задейства компресора

Мигащ

-Фаза на програмиране (мига едновременно с )

- Зададено закъснение против циклене на компресора

Включен

Зададено обезкрежаване

Мигащ

- Фаза на програмиране (мига едновременно с )

 

- тече време за дрениране

Включен

Задействани вентилаторите

Мигащ

Закъснение на вентилаторите след обезкрежаване

Включен

Задействана аларма за температурата

5.     Аларми за температура (haccp)

XR60C сигнализира и записва алармите за температура, заедно с тяхното времетраене и максимална стойност. Виж чертежа:

 

Пример: Аларма за висока температура

5.1     Как да видим времетраенето на алармата и нейната максимална(минимална) стойност.

Ако символа за аларма свети значи алармата е задействана.

За да се види видът аларма, максималната(минималната) достигната температура и времетраенето на алармата, направете следното:

1.        Натиснете клавиша за Нагоре или Надолу.

2.        На дисплея ще се появи следното съобщение::

“HAL” е когато температурата е високаLAL”е за минимална аларма), последвано от Максимална(минимална) температура.

Тогава съобщението “tiM” (tiMe) се изписва, последвано от “Duration(Времетраенето)” в час.мин.

3.        Тогава показва температурата още веднъж.

 

БЕЛЕЖКА1: ако алармата все още е задействана “tim” показва частичното времетраене.

БЕЛЕЖКА2: алармата е записана когато температурата се върне в нейните нормални стойности

5.2     Как да презапишем записана аларма или такава, която е още действаща.

1.      Задръжте SET за повече от 3сек., докато макс. или мин. температура се покаже на дисплея . (съобщението rSt ще бъде изписано)

2.      За да потвърдите операцията,съобщението “rSt” започва да мига и нормалната температура бива изписвана на дисплея.

6.     Основни функции

6.1     как да се види настройката

1.      Натиснете и веднага отпуснете бутона SET: на дисплея ще се покаже зададената стойност на настройката.

2.      Натиснете и веднага отпуснете бутона SET или изчакайте 5 сек., за да се покаже отново задеданета стойност на осезателя.

6.2     Как  да се смени настройката

1.      Натиснете бутона SET за повече от 2 сек., за да се промени стойността на настройката.

2.      Стойността на настройката ще се покаже на дисплея и означението започва да мига.

3.      За да промените стойността на настройката натиснете стрелките o или n за 10 сек.

4.      За да се запамети новата стойност на настройката, натиснете бутона SET или почакайте 10 сек.

6.3     Как да се задейства ръчното обезкрежаване

Натиснете клавиша DEF за повече от 2 секунди и ръчното обезкрежаване ще започне.

6.4     Как се сменя стойността на параметрите

За да смените стойността на параметъра направете следното:

1.  Влезнете в режим на програмиране натискайки Set и DOWN клавишите за 3 сек. ( и  ще започнат да мигат).

2.  Изберете желания параметър.

3.  Натиснете “SET” клавиша за да покаже стойността си(сега само  означението мига).

4.  Използвайте “UP” или “DOWN” за да промените стойността му.

5.  Натисните “SET”, за да запаметите новата стойност и преминете на следвашия параметър.

За да излезете: Натиснете SET + UP или изчакайте 15сек. без да натискате никакъв бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойността на настройката се запаметява, дори когато процедурата се завършва с изчкване да изтече времето за излизане.

6.5     Скритото Меню

Скритото меню включва всичките параметри на уреда.

6.5.1     КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В СКРИТОТО МЕНЮ

1.  Влезте в режим за програмиране със задържане Set + n клавишите за 3 сек.(Означение 1 и  почват да мигат).

2.  Когато параметърът е изписан, продължавайте да държите Set+n за повече от 7 сек.

Етикет Pr2 ще бъде изписан и незабавно последван от HY параметър. ВЕЧЕ СТЕ В СКРИТОТО МЕНЮ.

3.  Изберете искания параметър

4.  Натиснете “SET” бутона, за да се изпише неговата стойност(Сега само   означението мига).

5.  Използвай o или n за промяна на стойността.

6.  Натиснете “SET” за да запазите новата стойност и да преминете към следващия параметър.

За да излезете: Натиснете SET + o или изчакайте 15 сек. без да натискате никакъв клавиш.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настроената стойност се запазва дори когато прекратите процедурата като изчакате времето за излизане да изтече

 

6.5.2     КАКА ДА МЕСТИМ ПАРАМЕТЪР ОТ СКРИТОТО МЕНЮ ДО ПЪРВОТО НИВО И ОБРАТНО.

Всеки параметър съществуващ в СКРИТОТО МЕНЮ може да бъде премахнат или преместен в “ПЪРВОТО НИВО” (потребителско ниво) като натисне  “SET + n”.

Когато даден параметър в СКРИТОТО МЕНЮ съществува в Първо Ниво десетичната точка е включена.

6.6     КАК ДА СЕ ЗАКЛючИ КЛАВИАТУРТА

1.     Задръжте натиснати бутоните UP и DOWN за повече от 3 сек.

2.     На дисплея ще се покаже съобщението “POF” и клавиатурата ще бъде заключена. До този момент ще бъде възможно да се види само настройката или Макс. или Мин. запазена температура.

3.     Ако бутонът се натисне за повече от 3 сек. съобщението“POF” ще се покаже.

6.7     Как да се отключи клавиатурата

Задръжте заедно за повече от 3 сек. o и n клавишите, докато съобщението “Pon” се изпише.

6.8     продължителност на оборота

Когато обезкрежаването не е в прогрес, то може да бъде активирано като задържите “o” бутона натиснат за около 3 секунди.

Компресора функционира с продължителен режим за времето настроено параметъра“CCt”. Оборота може да бъде прекъснат преди края на настроеното време, използвайки същия бутон  “o” за 3 сек.

7.     Параметри

ЗАБЕЛЕЖКА: параметрите предхождани от точки са в Скритото Меню.

ПРАВИЛА

Hy Диференциал: (0,1 ÷ 25,5°C / 1÷255 °F) Диференциал на настройката. Включването на компресора е настройката + диференциала (Hy). Изключвването е когато температурата достигне настроената температура.

·       LS  Минимум настройка: (- 50°C÷SET/-58°F÷SET): Настройва минималната приемлива стойност за настройката.

·       US Максимум настройка: (SET÷110°C/ SET÷230°F). Настройва максималната приемлива стойност за настройката..

Ot   Калибриране на осезателя за термостата: (-12.0÷12.0°C;

-120÷120°F) позволява да се регулира осезателя на термостата.

P2P Наличие на осезател на изпарителя: n= няма: обезкрежаването свършва на време; y= има: обезкрежаването свършва при достигането на зададена температура.

·       OE Калибрация на осезателя на изпарителя: (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F). позволява регулацията на осезателя на изпарителя.

·       OdS   Закъснение на изходите при пускане(0÷255min) Функцията е достъпна при началната фаза на стартиране на инструмента и блокира всеки от изходите за пускане за периода от време настроено в параметъра.

AC  Закъснение срещу циклене: (0÷50 min) минималния интервал между спирането на компресора и последвалото рестартиране.

·       CCt Непрекъсната продължителност на цикъла: (0.0÷24.0h; res. 10min) Позволява да се настрои времетраенето на продължителността на оборота: компресора остава включен без прекъсване за времетраенето на CCt.Може да бъде използвано например, когато камерата е пълна с нови придукти.

·       COn Време на включен компресор с повреден осезател: (0÷255 min) времето, през което компресора е пуснат, в случай на дефект в осезателя..

·       COF Време на изключен компресор с повреден осезател: (0÷255 min) време, през което компресора  е изключен, в случай на дефект в осезателя. При COF=0 компресора винаги е включен.

Дисплей

·       CF Температурно измервателна единица

 °C=Целзий °F=Фаренхайт. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато измервателната единица е променена настройката и стойностите на параметрите Hy, LS, US, Ot, ALU и ALL тръбва да бъдат проверени и променени ако е нужно).

rES Точност (за °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C) разрешава да се изписва десетичната точка.

·          Lod  Диспплей : Изберете кой осезател е изписан от инструмента: P1 = осезател на термурегулатора; P2 = осезател на изпарителя

ОБЕЗКРЕЖАВАНЕ

tdF           Вид обезкрежаване: EL = електрически нагревател; in = горещи пари

dtE Температура в края на обезкрежаването: (-50÷50 °C/

-58÷122°F) (Позволено само ако  EdF=Pb) настройва температурата измервана от осезателя на изпарителя, който причинява края на обезкрежаването..

IdF           Интервал м/у два оборота на обезкрежаване: (0÷120h) определя интервала м/у започването на двата оборота на обезкрежаване.

MdF  (Mаксимална) дължина на обезкрежаването: (0÷255min) Когато P2P = n, (не осезателя на изпарителя: обезкрежаване с определено време) той настройва продължителността на обезкрежаването когато P2P = y (прекратяване на обезкрежаването базирано на температура) настройва максималната дължина на обезкрежаването.

·       dSd Забавяне на стартирането не обезкрежаването: ( 0÷99min) Това е полезно когато различни по време зададени стартове за обезкрежаването са нужни за да се избегне пренатоварнане на системата.

·       dFd  Показание по време на обезкрежаване: (rt = реална температура; it = температура на при започване на обезкреж.; SEt = настройка; dEF = “dEF” етикет)

·       dAd Максимално продължителност на обезкрежаване: (0÷255min). Настройва максималното време м/у края на обезкрежаването и рестартирането на дисплея на реалната температура в камерата.

·       Fdt    Време за дрениране: (0¸120 min) времеви интервал м/у достигането на прекъсването на обезкрежаване и възстановяването на нормалните стойности на датчика. Това време позволява на изпарителя да елиминира водните капки, който може да са се сформирали от обезкрежаването..

·       dPo   Първо обезкрежаване след пускане:

(y = внезапно; n = след  IdF)

·       dAF   Закъсняване на обезкрежаването след последното замразяване: (0¸23.5h) времи интервал м/у края на оборота за бързо замразяване и последващото обезкрежаване свързано с нея..

ВЕНТИЛАТОРИ

FnC Режим на управление на вентилаторите:

C-n=вентилаторите ще се включват и изключват с компресора и няма да работят по време на обезкрежаването;

o-n = вентилаторите ще работят непрекъснато, дори и при изключен компресор, но няма да работят по време на обезкрежаването;

C-Y = вентилаторите ще се включват и изключват с компресора и ще работят по време на обезкрежаването;

o-Y = вентилаторите ще работят непрекъснато по време на обезкрежаването;

Fnd Закъснение на вентилаторите след обезкрежаване: (0÷255min) Интервалът между края на обезкрежаването и стартирането на вентилаторите.

Fct  Температурен диференциал за избягване на кратките обороти на вантилаторите(0÷59°C; Fct=0 функцията е спряна). Когато разликата в температурата между осезателите на изпарителя и тези на камерата е повече от стойността на параметъра Fct вентилаторите се включват.

FSt Температура, при която вентилаторите спират: (-50÷50°C/122°F) настройва измерваната температура от датчика на изпарителя, над която вентилаторите са винаги изключени.

АЛАРМИ

·       ALC  Конфигурация на температурите, при които алармите се задействат: (Ab; rE)

      Ab= Температурните стойности, при които алармата се задейства е се определят от стойностите на ALL и АLU .

 rE = алрмите за температура се определят от настройката. Алармата се задейства когато температурата е по-висока от стойностите“SET+ALU” or “SET-ALL”.

ALU         Аларма за максимална температура: (SET÷110°C; SET÷230°F) Когато тази температура е достигната алармата се включва след “ALd” време на закъснение.

ALL Аларма за минимална температура: (-50.0 ÷ SET°C;

-58÷230°F Когато тази температура е достигната алармата се включва след “ALd” време на закъснение.

·       ALd  Tемпература на закъснение на алармата: (0÷255 min) интервала между детекцията на алармата и сигнализизацията.

·       dAO Закъснение на температурата на алармата при пускане: (from 0.0 min to 23.5h) интервала между детекцията на алармата след като уреда е включен и алармата сигнализира.

ДИГИТАЛЕН ВХОД

i1P  Полярност на дигиталния вход: дигиталния вход е активиран при отваряне на контакта,CL: дигиталния вход е активиран при затваряне на контакта.

i1F Конфигурация на дигиталния вход:

EAL = външна аларма: на дисплея е показано съобщение“EA”; bAL =сериозна аларма, съобщение  “CA” е показано.

PAL = ключ за налягането, съобщение “CA” е показано; dor = контакт на вратата; dEF = активиране на обезкрежаването; LHt =няма; Htr = обратно действие (охлаждане – затопляне).

did: (0¸255 min)

с i1F= EAL или i1F = bAL закъснение на алармата на дигиталния вход: забавяме между детекцията на алармата и сигнализацията.

with i1F= dor: забавяне на сигнализацията за отворена врата.

with i1F = PAL: времето за което ключа за налягането започва да функционира. Интервал нужен за калкулация на налягането преди да се включи ключа за налягане.

nPS Вид действие при (I2F= PAL): (0 ¸15) Число, при което ключа за налягане се включва, по време на параметъра “did” , преди сигнализацията(I2F= PAL).

Ако при активирането на nPS времето за “did” параметъра е достигнато, изключете и обратно включете уреда, за да го рестартирате.

·       odc    Състояние на компресора и вентилатора при отворена врата:  no = нормално; Fan = изключен вентилатор; CPr = изключен компресор; F_C = Компресор и вентилатор изключени.

Други

PbC Осезател: дава възможност да настроите вида осезател според регулатора: PbC = PBC осезател, ntC = NTC осезател.

·       dP1    Изписване на първия осезател на дисплея

·       dP2    Изписване на втория осезател на дисплея

·       rEL    Пускане на софтуера за собственоизползваяне.

·       Ptb    Код на параметъра: само може да се прочете.

8.     Дигитален вход

Свободния дигитален вход може да се конфигурира на 5 различни от “i1F” параметъра.

8.1     контакт за вратата (i1F = dor)

Сигнализира състоянието на вратата чрез  “odc” параметъра:

no = нормално (без промяна);

Fan = вентилатора е изключен;

CPr = Компресора е изключен;

F_C = Компресора и вентилатора са изключени.

Тъй като вратата е отворена, след времето на забавяне на “did” параметъра, алармата за вратата е задействана и на дисплея е изписано “dA” съобщение и процеса стартира отново. Алармата спира, когато външния дигитален вход спре действието. Когато вратата е отворена, алармите за висока и ниска температура са спрени.

8.2     ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛАРМАТА(i1F = EaL)

След като дигиталния вход е задействан уреда ще изчака времето на закъснение на  “did” параметъра преди да изпише аларменото съобщение “EAL” . Мощността не се променя. Алармата спира точно след като дигиталния вход спре.

8.3      режим на сериозна аларма (i1F = bAL)

Когато дигиталния вход е активиран, уреда ще изчака забавянето на “did” преди да сигнализира и да изпише съобщението “CA”.Релейните изходи се изключват. Алармата ще спре, когато дигиталния вход е деактивиран.

8.4     Ключ за налягането (i1F = PAL)

Ако по време на интервала настроен от “did” параметъра, ключа за налягането е достигнал неоходимото ниво на параметъра“nPS”, алармата за налягане“CA” ще бъде изписана на дисплея. Компресора и целия процес са спрени. Когато дигиталния вход е включен компресора е винаги изключен.

Ако необходимото ниво за активиране на nPS е достигнато във времето на  did параметъра, изключете и включете отново уреда за да рестартирате.

8.5     сТАРТИРАНЕ НА ОБЕЗКРЕЖАВАНЕТО (i1F = dFr)

Обезкрежаването може да започне само ако са на лице условията за оебзкрежаване. След като обезкрежаването свърши, уреда ще се рестартира само ако дигиталния вход е спрян, иначе уреда ще изчака докато времето за безопасност  “MdF” изтече.

8.6     Обратно действие: загряване-охлаждане (i1F = Htr)

Функцията позволява да обръщате процесите на регулатора: от загряване към охлаждане и обратно.

8.7     Полярност на дигиталния вход

Полярността на дигиталния вход зависи от“i1P” параметъра.

i1P=CL: входа е активиран като включим контакта.

i1P=OP: вход е активиран като изключим контакта.

 

9.     Инсталация и монтаж

Датчик XR60C може да бъде монтиран на вертикален панел в дупка с размери 29x71 мм, и да бъде закрепен, използвайки специалните скоби.

За да се получи защита IP65 използвайте гуменото уплътнение (мод. RG-C)  на лицевия панел както е показано на фигурата.

Температурната разлика, която е допустима за правилна експлотация е 0¸60 °C. Избягвайте места, при които е възможна силна вибрация, корозивни газове, мърсотия или влага. Същите препоръки са валидни и за осезателите. Поставете така, че да има възможност въздух да преминава през дупките за охлаждане.

10.     електрически връзки

Датчика има винт за свързване на кабели с разрес до 2,5 mm2. Преди да свържете тези кабели проверете дали захранването отговаря на изискванията на уреда. Разделете кабелите на осезателя от изходите и контактните връзки. Не прекалявайте с максималния волтаж на всяко реле, в случай на по високо напрежение използвайте подходящо външно реле.

10.1     Свързване на осезателите

Осезателите трябва да бъдат монтирани с фасонката нагоре, за да се преотврати щети от наводнение. Препоръчително е да поставите осезателя(термостат) далеч от въздушни течения, за да измервате коректно температурата на камерата. Поставете осезателя за обезкрежаване на най-студеното място между ламелите на изпарителя, където се сформира повече лед, далеч от нагреватели или от най-топлото място по време на обезкрежаването, за да предотвратите преждевременно прекъсване на обезкрежаването.

11.     как да използваме горещия ключ

11.1     как да програмираме горещия ключ от уреда(зареждане)

1.        Програмирането се извършва чрез лицевата клавиатура.

2.        Когато уреда е включен вкарайте горещия ключ (“Hot key”) и натиснете o; съобщение "uPL" се появява след последвало премигване на “End”

3.        Натиснете “SET” бутона и End ще спре да премигва.

4.        Изключете уреда и извадете горещия ключ, после пак го включете.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението “Err” се изписва за неуспешна настройка. В такъв случай натиснете o бутона ако искате да рестартирате зареждането отначало или извадете “Hot key”, за да прекратите операцията.

11.2     Как да програмирате уреда като използвате горещия ключ (сваляна на данните)

1.        Изключете уреда.

2.        Вкарайте вече програмирания Горещ Ключ във входа за горещия ключ и след това включете уреда.

3.        Автоматично програмата с параметрите вкарани в “Горещия Ключ” се сваля на паметта на уреда, и съобщението “doL” премигва, последвано от премигващо “End”.

4.        След 10 сек. Уреда ще се рестартира, работейки с новите параметри.

5.        Извадете “Горещия Ключ”..

 

ЗАБЕЛЕЖКА Съобщението “Err” се появява при неуспешно програмиране. В такъв случай изключете уреда и после пак го включете, за да рестартирате свалянето на параметри отново и извадете “Горещия Ключ” , за да прекратите операцията.

 

12.     Алармени сигнали

Съобщение-Режим

Причина

Изход

“P1”

 

Повреда на датчика на термостата

Включен изходът на алармата; Изхода на компресора според “Con” and “COF”

“P2”

 

Повреда на датчика на изпарителя

Краят на обезкрежаването е на време

“HA”

 

Аларма за макс. температура

Други изходи непроменени

“LA”

Аларма за мин. температура

Други изходи непроменени

“dA”

Аларма за отворена врата

Компресора и вентилаторите рестартират

“EA”

Външна аларма

Други изходи непроменени

“CA”

Сериозна външна аларма (i1F=bAL)

Всички изходи изключени.

“CA”

Аларма за налягане (i1F=PAL)

Всички изходи изключени.

12.1     Възстановяване на алармата

Алармите на осезатели “P1” и “P2” започват действието си няколко секунди след повредата в свързания осезателите автоматично спират няколко секунди след като осезателя започва нормално да работи. Проверете връзките преди да смените осезателя.

Алармите за температура “HA” и “LA” автоматично спират когато температурата на термостата за върне към нормалните си стойности и когато обезкрежаването започне.

Алармите“EA” и “CA” i1F=bAL) спира, когато дигиталния вход е спрян.

Aлармата “CA” (with i1F=PAL) спира само чрез спиране и пускане на уреда.

13.     технически данни

Окомплектовка: самозадействащ се ABS.

Кутия: XR60C лицева страна 32x74 mm; дълбочина 60mm;

Закачане

XR60C панел за окачване с размери71x29

Защита: IP20.

Предна Защита: IP65 с гумено уплътнение RG-C (по-избор).

Връзки: Клеморед £ 2,5 mm2.

Ел. Захранване: според модела: 12Vac/dc, ±10%; 24Vac/dc, ±10%;  230Vac ±10%, 50/60Hz, 110Vac ±10%, 50/60Hz

Консумирана мощност: 3VA макс.

Дисплей: 3 цифри, червено озачение, с размер 14,2 мм.

Входове: 2 NTC или PTC осезатели.

Дигитален вход:  свободен контакт

Вход на релето

         компресор: SPST реле 8(3) A, 250Vас или

                   SPST реле 16(6)A; 250Vас

         обезкрежаване: SPDT вентилатор 8(3) A, 250Vас

         вентилатор: SPST реле 8(3) A, 250Vас

Обем на паметта: памет без право на достъп (EEPROM).

Трансфер на данни: 1B.

Ниво на замърсяването: нормално

Софтуер: A.

Температура на действие: 0÷60 °C.

Темп. на съхраняване: -30÷85 °C.

Относителна влажност: 20¸85% (без кондензация)

Измерване и обхват на регулация:

NTC осезател: -40÷110°C (-40÷230°F)

PTC осезател: -50÷150°C (-58÷302°F)

Точност 0,1 °C or 1°C or 1 °F (избираемо).

Точност (околна темп. 25°C):  ±0,7 °C ±1

14.     Връзки

ЗАБЕЛЕЖКА: Релето на компресора е T8(3)A ил 16(6)A според модела.

12Vac/dc захранване: свързка към терминали 7 и 8.

24Vac/dc захранване: свръзка към терминали 7 и 8.

120Vac захранване: свръзка към терминали 7 и 8.

 

15.     Списък на параметрите

Означ.

Име

Обхват

°C/°F

Set

Настройка

LS÷US

-5/0

Hy

Диференциал

0,1¸25.5°C/ 1¸ 255°F

2/4

LS

Минимална настройка

-50°C¸SET/-58°F¸SET

-50/-58

US

Максимална настройка

SET¸110°C/ SET ¸ 230°F

110/230

Ot

Калибриране на осезателя на термостата

-12¸12°C /-120¸120°F

0

P2P

Наличие на осезател на изпарителя

n=няма; Y=има.

y

OE

Калибриране осезателя на изпарителя

-12¸12°C /-120¸120°F

0

OdS

Закъснение на изходите при пускане

0÷255 min

0

AC

Закъснение срещу циклене

0 ¸ 50 min

1

CCt

Непрекъсната продължителност на цикъла

0.0÷24.0h

0.0

COn

Време на включен компресор с повреден освзател

0 ¸ 255 min

15

COF

Време на изключен компресор с повреден осезател

0 ¸ 255 min

30

CF

Температурна измерввателна единица

°C ¸ °F

°C/°F

rES

Точност

in=цяло число; dE= дес.точка

dE/-

Lod

Изписан осезател

P1;P2

P1

tdF

Вид обезкрежаване

EL=ел.нагревател;  in= горещи пари

EL

dtE

Температура на края на обезкрежаването

-50 ¸ 50 °C

8/46

IdF

Интервал м/у два оборота на обезкрежаване.

1 ¸ 120 ore

6

MdF

(Mаксимум) дължина на обезкрежаването

0 ¸ 255 min

30

dSd

Забавяне на обезскрежаването

0÷99min

0

dFd

Показание по време на обезкрежаването

rt, it, SEt, DEF

it

dAd

Mакс. Закъснение показано след обезкрежаване

0 ÷ 255 min

30

Fdt

Време на дрениране

0÷120 min

0

dPo

Първо обезкрежаване след пускане

n=след IdF; y=веднага

n

dAF

Закъснение на обезкрежаването след последното замразяване

0 ÷ 23h e 50’

0.0

Fnc

Режим на работа на вентилаторите

C-n, o-n, C-y, o-Y

o-n

Fnd

Закъснение на вентилаторите след обезкрежаване

0÷255min

10

Fct

Температурен диференциал за избягване на кратките обороти на вентилатора

0÷50°C

10

FSt

Температура за спиране на вентилаторите

-50÷50°C/-58÷122°F

2/35

ALc

Температура на алармата

rE= настроена ;

Ab = абсолутна

Ab

ALU

Макс. температура на алармата

Set¸110.0°C; Set÷230°F

110/230

ALL

Мин. температура на алармата

-50.0°C¸Set/ -58°F¸Set

-50/-58

ALd

Tемпература на закъснение на алармата

0 ¸ 255 min

15

dAO

Закъснение на температурата на алармата при пускане

0 ¸ 23h e 50’

1.30

i1P

Дигитален поляритет на входа

oP=отвор;CL=изход

CL

i1F

Дигитална конфигурация на входа

EAL=външ. aларма; bAL=управление на изключването; PAL=ключ за налягане; dor=ключ на врата; dEF=обезкрежаване; LHt=неактивен; Htr = загряване - охлаждане

dor

did

Закъснение на дигиталния вход на алармата

0÷255min

15

Nps

Вид действие при i1F=bAL

0 ÷15

15

odc

Състояние на вентилатора и компресора при отворена врата: 

no = нормалноl; Fan = Вент. Изключ.; CPr = Компрес. Изключ; F_C = Вент. И Компрес. Изключ

F-C

PbC

Вид осезател

Ptc; ntc

ntc/Ptc

dP1

Дисплей на осезателя на камерата

--

--

dP2

Дисплей на осезателя на изпарителя

--

--

rEL

Софтуеър

--

2.7

Ptb

Означение на картата

--

-

 

Скрити параметри

 

 

 

E-mail: hamex@poshta.net, www.hamex-bg.com