XR20C   Дигитален регулатор с обезкрежаване по време

CONTENTS

1.    Общи предупреждения________________________________________

2.    Общо описание_______________________________________________

3.    Управления___________________________________________________

4.    Команди на лицевия панел____________________________________

5.    Аларма за температурата (haccp)____________________________

6.    Основни функции_____________________________________________

7.    параметри____________________________________________________

8.    дигитален вход_______________________________________________

9.    инсталация и монтаж________________________________________

10.  електрически връзки__________________________________________

11.  как да използваме горещия ключ_____________________________

12.  алармени сигнали_____________________________________________

13.  технически характеристики__________________________________

14.  свързване_____________________________________________________

15.  списък на параметрите_______________________________________

1.     Общи предупреждение

1.1     моля прочети преди да използваш това ръководство      

 

·       Това ръководство е част от изделието и трябва да бъде близо до уреда за лесна и бърза справка.

·       Този инструмент не трябва да бъде използван за други цели,различни от описаните тук. Той не може да бъде използван като защитно устройство.

·       Проверете границите на приложение преди да действате.

1.2      Защитни предпазни мерки

·       Проверете дали захранващият волтаж е правилен преди да свържете уреда.

·       Не излагайте на вода или влага: използвайте регулатора само в границите на приложение, като избягвате внезапни температурни промени с висока атмосферна влажност, за да предотвратите образуване на кондензат.

·       Предупреждение: разкачете всички ел.връзки преди всякаква работа.

·       Закрепете осезателя така, че да бъде недосегаем за крайния потребител. Уредът не трябва да бъде отварян.

·       В случ               ай на дефект или неправилно функциониране, върнете уреда обратно на дистрибутора или на “Dixell” (виж адреса) с подробно описание на дефекта.

·       Уточнете максималния ток, който може да бъде приложен към всяко реле (виж. Техн. характеристики).

·       Убедете се, че проводниците на датчиците на регулатора и на силовото захранване са разделени и достатъчно далече един от друг, без преплитане и междинно свързване.

·       В случай на използване в критична промишлена среда, използването на филтри (наш мод. FT1) в паралел с индуктивни товари може да е от полза.

2.     общо описание

Mодел XR20C, формат 32 x 74 мм, е термостат с обезкрежаване чрез цикъл на изключване,подходящи за приложение в хладилни инсталации при нормални температури. Той има релеен изход за управление на компресора и вход за PTC или NTC осезател. Вътрешен таймер управлява обезкрежаването чрез изключване. Инструментът е напълно конфигуруем чрез специални параметри,които могат лесно да се програмират от панела.

3.     Управления

3.1     компресор

Управлението на компресора се осъществява в зависимост от темперетурата, измерена от датчика на термостата с положителен деференциал спрямо зададената стойност на температурата: ако температурата се повиши и достигне зададената стойност плюс деференциала, компресорът се включва, а при достигане отново на зададената температура, той се изключва.

При проблем с датчика на термостата,това дали компресорът да бъде непрекъснато включен или изключен, се програмира чрез параметрите “COn” и “COF”

3.2     обезкрежаване

Обезкрежаването се извършва чрез обикновено спиране на компресора. Параметъра “IdF” регулира интервала м/у циклите на обезкрежаване,докато продължителността се регулира чрез параметъра “MdF”.

 

4.     Команди на лицевия панел

 

SET: Да покаже желаната настройка; в режим на програмиране той избира параметъра или потвърждава операцията.

  (DEF) Да започне ръчно обезкрежаване.

o (UP): Да се види макс. Записана температура в режим на програмиране или в менюто с функциите търси кода на параметъра или увеличава стойността на показаната променлива.

n (DOWN) Да се види минималната тампература в режим на програмиране или в менюто с функциитее търски кода на параметъра или намалява стойността на показаната променлива.

КОМБИНАЦИИ ОТ КЛАВИШИ:

o + n           Отключване и заключване на клавиатурата.

SET + n    Влизане във функционалното меню.

SET + o    Връщане към показване на температурата в камерата.

4.1     значение на символите

Each LED function is described in the following table.

Символ

Режим

Функция

Включен

Компресорът задействан

Мигащ

-Фаза на програмиране (мига едновременно с )

-Зададено закъснението против циклене на компресора

Включен

Зададено обезкрежаване

Мигащ

- Фаза на програмиране (мига едновременно с )

Включен

Алармата за температура е задействана

5.     аларми за температура(haccp)

XR20C сигнализира и записва алармите за температура, заедно с тяхното времетраене и максимална стойност. Виж чертежа:

 

ПРИМЕР: Задействане на алармата при висока температура

5.1     Как да видим времетраенето на аллармата и нейната максимална(минимална) стойност

Ако символа за аларма свети значи алармата е задействана..

За да се види видът аларма, макс(мин.) достигната температура и времетраенето на алармата, направете следното:

1.        Натиснете клавиша за Нагоре и Надолу.

2.        Следното съобщение ще се появи на дисплея:

““HAL” е когато температурата е високаLAL”е за минимална аларма), последвано от Максимална(минимална) температура.

Тогава съобщението “tiM” (tiMe) се изписва, последвано от “Duration(Времетраенето)” в час.мин.

3.        Тогава уреда показва температурата още веднъж.

 

ЗАБЕЛЕЖКА1: ако алармата все още е задействана “tim” показва частичното времетраене.

 

ЗАБЕЛЕЖКА2: алармата е записана когато температурата се върне в нейните нормални стойности

5.2     Как да презапишем записана аларма или такава, която е още действаша

1.      Задръжте SET клавиша за повече от 3сек., докато макс. или мин. Температура се покаже на дисплея. (съобщението rSt ще бъде изписано )

2.      За да потвърдите операцията, съобщението “rSt” започва да мига и нормалната температура бива изписвана на дисплея.

6.     Основни функции

6.1     Как да се види настройката

1.      Натиснете и веднага отпуснете бутона SET: на дисплея ще се покаже стойността на настройката;

2.      Натиснете и веднага отпуснете бутона SET или изчакайте 5сек., за да се покаже отново стойността на осезателя.

6.2     Как да се смени настройката

1.      Натиснете SET бутона за повече от 2 сек., за да се промени стойността на настройката;

2.      Стойността на настройката ще се покаже на дисплея и означението   започва да мига.

3.      За да промените стойността на настройката натиснете стрелките o или n за 10сек.

4.      За да се запамети новата стойност на настройката,натиснете бутона SET отново и изчакайте 10сек.

6.3     как да се задейства ръчното обезкрежаване

Натиснете бутона DEF за повече от 2 сек. и ръчното обезкрежаване ще започне.

6.4     как се сменя стойността на параметрите

За да смените стойността на параметъра направете следното:

1.  Влезнете в режим на програмиране натискайки Set и DOWN клавишите за 3 сек. ( и  ще започнат да мигат).

2.  Изберете желания параметър.

3.  Натиснете бутона“SET” за да се изпише стойността на настройката (сега премигва само означението  ).

4.  Използвайте “UP” или “DOWN” за да промените стойността му.

5.  Натиснете “SET”, за да запаметите новата стойност и да преминете към следващия парметър.

За изход: Натиснете SET + UP или изчакайте 15сек. без да натискате никои от клавишите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настроената стойност е запаметена дори, когато излезете от процедурата като изчакате времето от 15сек. да изтече.

6.5     Скритото меню

Скритото меню включва всички параметри на уреда.

6.5.1     КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В СКРИТОТО МЕНЮ

1.    Влезте в режим за програмиране със задържане Set + n бутоните за 3s (Означение 1 и  започват да мигат).

2.    Когато параметъра е изписан продължавайте да държите Set+n  за повече от 7сек. Етикетът Pr2 ще бъде изписан незабавно и незабавно последван от параметъра HY.

ВЕЧЕ СТЕ В СКРИТОТО МЕНЮ.

3.  Изберете искания параметър.

4.  Натиснете “SET” бутона, за да се изпише неговата стойност (Сега само означението  мига).

5.  Използвайте o или n за промяна на стойността.

6.  Натиснете“SET”, за да запаметите новата стойност и да преминете към следващия параметър.

За да излезете: Натиснете SET + o или изчакайте 15.сек без да натискате никакъв бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настроената стойност е запаметена дори, когато излезете от процедурата като изчакате времето от 15сек. да изтече.

 

6.5.2     КАК ДА ПРЕМЕСТИТЕ ПАРАМЕТЪР ОТ СКРИТОТО МЕНЮ ДО ПЪРВОТО НИВО И ОБРАТНО.

Всеки параметър съществуващ в СКРИТОТО МЕНЮ може да бъде премахнат или преместен в “ПЪРВОТО НИВО”(потребителско ниво) като натискате  “SET + n”.

Кагато даден периметър в СКРИТОТО МЕНЮ съществува в Първо Ниво десетичната точка е включена.

6.6     Как да се заключи клавиатурата

1.     Задръжте бутоните  o и n за повече от 3 сек..

2.     На дисплея ще се покаже съобщението “POF” и клавиатурата ще бъде заключена. До този момент ще бъде възможно да се види само настройката или Макс. или Мин. запазена температура.

3.     Ако бутонът се натисне за повече от 3 сек. съобщението“POF” ще се покаже.

6.7     как да се отключи клавиатурата

Задръжте заедно натисната бутоните o и n за повече от 3сек., докато “Pon” не се покаже.

6.8     продължителност на оборота

Когато обезкрежаването не е в прогрес, то може да бъде задействано като задържите бутона  “o” за около 3сек.

Компресора функционира с продължителен режим за времето според настройката чрез параметъра“CCt”. Оборота може да бъде прекъснат преди края на настроеното време, натискайки същия бутон “o” за 3сек.

7.     параметри

ЗАБЕЛЕЖКА: Параметрите предхождани от точки са в скритото меню

Правила

Hy Диференциал: (0,1 ÷ 25,5°C / 1÷255 °F) Диференциал на настройката. Включването на компресора е настройката + диференциала (Hy). Изключванетона компресора се извършва, когао температурата достигне настроената.

·       LS Минимум Настройка: (- 50°C÷SET/-58°F÷SET): Настройва минималната приемлива стойност на настройкатаt.

·       US Максимим Настройка: (SET÷110°C/ SET÷230°F). Настройва максималната приемлива стойност на настройката..

Ot  Калибриране на осезателя на изпарителя: (-12.0÷12.0°C;

-120÷120°F) позволява да се регулира осезателя на термостата.

·       OdS   Закъснение на изхпдите при пускане(0÷255min) Функцията е достъпна при начална фаза на стартиране на инструмента и блокира всеки от изходите за пускане за периода от време настроено в параметъра.

AC  Закъснение срещу циклене: (0÷50 min) минималния интервал между спирането на компресора и последвалото рестартиране.

·       CCt Непрекъсната продължителност на цикъла: (0.0÷24.0h; res. 10min) Позволява да се настрои времетраенето на продължителността на оборота: компресора остава включен без прекъсване за времетраенето на CCt параметъра. Може да бъде използвано например, когато камерата е пълна с нови продукти..

·       COn Време на включен компресор с повреден осезател: (0÷255 min)времето, през което компресора е пуснат, в случай на дефект в освезателя.

·       COF Време на изключен компресор с повреден осезател: (0÷255 min) времето, през което компресора е изключен, в случай на дефект в осезателя.При COF=0 компресора е винаги включен.

CH  Вид действие: CL = охлаждане; Ht = загряване.

Дисплей

·       CF Температурно измервателна единица:

 °C=Целзий; °F=Фаренхайт. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато измервателната единица е променена настройката и стойностите на параметрите Hy, LS, US, Ot, ALU и ALL трябва да бъдат проверени и променени ако е нужно).

rES Точност (for °C): (in = 1°C; dE = 0.1 °C) позволява изписването на десетичната точка.

ОБЕЗКРЕЖАВАНЕ

IdF           Интервал между два оборота на обезкрежаване: (0÷120h) Определя интервала между започването на двата оборота на обезкрежаване.

MdF  (Mаксимално) времетраене на обезкрежаването : (0÷255min) Когато P2P = n, (не осезателя на изпарителя: обезкрежаването е с определено време) той настройва продължителността на обезкрежаването, когато P2P = y (прекратяване на обезкрежаването базирано на температурата) настройва маскималното времетраене на обезкрежаването.

·       dFd  Показание на температурата по време на обезкрежаването: (rt = реална температура; it = температура при започването на обезкреж.; SEt = настройкаt; dEF = “dEF” етикет)

·       dAd Максимална продължителност на обезкрежаването: (0÷255min). Настройва макс. Време м/у края на обезкрежаването и рестартирането на дисплея на реалната температура в камерата.

АЛАРМИ

·       ALC  Конфигурация на температурата, при които алармите се задействат: (Ab; rE)

      Ab= Температурни стойности, при които алармата се задейства и се определя от стойностите на ALL или ALU. 

rE = алармите за температура се определят от настгройката. Алармата се задейства, когато температурата е по-висока от стойностите на  “SET+ALU” or “SET-ALL” values.

ALU         Аларма за максимална температура: (SET÷110°C; SET÷230°F) когато тази температура е достигната алармата се включва след  “ALd” време на закъснение.

ALL Аларма за минимална температура: (-50.0 ÷ SET°C;

-58÷230°F когато тази температура е достигната алармата се задейства след “ALd” време на закъснение.

·       ALd  Температура на закъснение на алармата: (0÷255 min)интервала между детекцията на алрмата и сигнализацията.

·       dAO Закъснение на температурата на алрмата при пускане: (from 0.0 min to 23.5h) времевия интервал между детекцията на алармата след като уреда е включен и алармата сигнализира.

ДИГИТАЛЕН ВХОД

i1P  Поляритет на дигиталния вход: дигиталния вход се активира при отваряне на контакта; CL: дигиталния вход е активиран след затварянето на контакта.

i1F Конфигурация на дигиталния вход:

EAL = външна аларма: на дисплея е показано съобщение “EA”; bAL = сериозна аларма “CA” е изписано на дисплея. PAL = ключ за налягането, “CA” е изписано на дисплея; dor = контакт на вратата; dEF = активиране на обезкрежаването; LHt =няма; Htr = обратно действие (охлаждане – загряване).

did: (0255 min)

с i1F= EAL or i1F = bAL закъснение на алармата на дигиталния вход: забавяне между детекцията на алармата и сигнализацията.

с i1F= dor: забавяне на сигнализацията за отворена врата

с i1F = PAL: времето, за което ключа за налягането започва да функционира: интервал нужен за калкулация на налягането предо да се включи ключа за налягане.

nPS Вид действие при(I2F= PAL).: (0 ¸15) Число, при което ключа за налягане се включва, по време на париметъра “did” , преди сигнализацията на алармата PAL).

Ако при активирането на nPS времето за “did” параметъра е достигнато, изключете и обратно включете уреда, за да го рестартирате.

·       odc    Състояние на компресора при отворена врата:  no, Fan =нормалноl; CPr, F_C = изключен компресор

Други

PbC Осезател: позволява да настроите вида осезател според регулатора: PbC = PBC осезател, ntC = NTC осезател.

·       rEL    Пускане на софтуера за вътрешно използване.

·       Ptb    Код на параметъра: може само да се прочете.

8.     дигитален вход

Свободния дигитален вход може да се конфигурира на 5 различни конфигурации от “i1F” параметъра.

8.1     контакт за вратата  (i1F = dor)

Сигнализира състоянието на вратата чрез “odc” параметъра:

no, Fan = нормално ();

CPr, F_C = компресора е изключен;

Тъй като вратата е отворена, след времето на забавяне “did”, алармата за вратата е задействана и на дисплея е изписано  “dA” съобщение и процеса започва отначало. Алармата спира, когато външния дигитален вход спре действието. Когато вратата е отворена алармите за висока и ниска температура са спряни.

8.2     Приложение на алармата (i1F = EaL)

След като дигиталния вход е задействан уреда ще изчака времето на закъснение на “did” параметъра преди да изшише аларменото съобщение “EAL” . Мощността не се променя. Алармата спира точно след като дигиталния вход спре.

8.3     Режим на сериозна аларма (i1F = bAL)

Когато дигиталния вход е активиран, уреда ще изчака забавянето на “did” параметъра преди да изпише аларменото съобщение “CA” . Релейните изходи се изключват. Алармата спира точно след като дигиталния вход спре действието си.

8.4     Ключ за налягането (i1F = PAL)

Ако по време на интервала настроен от “did” параметъра, ключа за налягането е достигнал необходимото нива на параметъра “nPS”, аларменото съобщение “CA” ще бъде изписано на дисплея. Компресора и целия процес са спрени. Когато дигиталния вход е включен, компресора е винаги изключен.

Ако необходимото ниво за активиране на nPS е достигнато във времето на “ did” параметъра, изключете и отново включете уреда, за да рестартирате.

8.5     Стартиране на обезкрежаването (i1F = dFr)

Обезкрежаването може да започне само ако са на лице условията за обезкрежаване. След като обезкрежаването приключи, уреда ще се рестартира само ако дигиталния вход е спрян, иначе уреда ще изчака докато времето за безопастност “MdF” изтече.

8.6     обратно действие: загряване-охлаждане (i1F = Htr)

Тази функция позволява да обръщате процесите на регулатора: от загряване към охлаждане и обратно.

8.7     Полярност на дигиталния вход

Полярността на дигиталния вход зависи от “i1P” параметъра.

i1P=CL: входа е активиран като включим контакта.

i1P=OP: входа е активиран като изключим контакта

 

9.     инсталация и монтаж

Датчик XR20C може да бъде монтиран на вертикален панел в дупка с размери 29x71, и да бъде закрепен, използвайки специални скоби.

За да се получи защита IP65 използвайте гуменото уплътнениеt (мод. RG-C) както е показано на фигурата.

Температурната разлика, която е допустима за правилна експлотация е 0¸60 °C. Избягвайте места, при които е възможна силна вибрация, корозивни газове, мърсотия или влага. Същие препоръки са валидни и за осезателите. Поставете така, че да има възможност въздух да преминава през дупките за охлаждане.

10.     електрически връзки

Датчика има винт за свързване на кабели с разрез до 2,5 mm2. Преди да свържете тези кабели проверете дали захранването отговаря на изискванията на уреда. Разделете кабелите на осезателя от изходите и контактните връзки. Не прекалявайте с максималния волтаж на всяко реле, в случай на по високо напрежение използвайте подходящо външно реле.

10.1     Свързване на осезателите

Осезателите трябва да бъдат монтирани с фасонката нагоре, за да се преотврати щети от наводнение. Препоръчително е да поставите осезателя(термостат) далеч от въздушни течения, за да измервате коректно температурата на камерата. Поставете осезателя за обезкрежаване на най-студеното място между ламелите на изпарителя, където се сформира повече лед, далеч от нагреватели или от най-топлото място по време на обезкрежаването, за да предотвратите преждевременно прекъсване на обезкрежаването.

11.     как да изпшолзваме горещия ключ

11.1     Как да програмираме горещия ключ от уреда (зареждане)

1.        Програмирайте се извършва чрез лицевата клавиатура.

2.        Когато уреда е ON, вкарайте “Горещия Ключ” и натиснете бутона o ; съобщението "uPL" ще се изпише последвано от премигващо “End”

3.        Натиснете бутона“SET” и тогава End ще спре да мига.

4.        Изключете уреда и извадете “Горещия Ключ”, и пак го вкчете.

 

Забележка: Съобщението“Err” се изписва за неуспешна настройка. В такъв случай натиснете бутона o ако искате да рестартирате зареждането на данни отначало или можете да извадите “Горещия Ключ” , за да прекратите операцията.

11.2     Как да програмирате датчика използвайки горещия ключ  (сваляне на данни)

1.        Изключете уреда.

2.        Вкарайте вече програмирания “Горещ Ключ” във входа за горещия ключ и след това включете уреда.

3.        Автоматично листа с параметрите програмирани в  “Горещия Ключ” се сваля на паметта на уреда и съобщението  “doL” премигва, последвано от премигващо “End”.

4.        След 10 сек. уреда ще се рестартира, работейки с новите параметри.

5.        Извадете “Горещия Ключ”.

 

ЗАБЕЛЕЖКА съобщението “Err” се изписва при неуспешно програмиране. В такув случай изключете уреда и после пак го включете, за да рестартирате свалянето на параметри отново и извадете “Горещия Ключ”, за да прекратите операцията.

12.     Алармени сигнали

Съобщение

Причина

Изход

“P1”

 

Повреда на датчика на термостата

Включен изходът на алармата; Изхода на компресора според “Con” and “COF”

“HA”

Аларма за макс. температура

Други изходи непроменени.

“LA”

Аларма за мин. температура

Други изходи непроменени.

“dA”

Аларма за отворена врата

Компресора и вентилаторите рестартират

“EA”

Външна аларма

Други изходи непроменени

“CA”

Сериозна външна аларма (i1F=bAL)

Всички изходи изключени.

“CA”

Аларма за налягане (i1F=PAL)

Всички изходи изключени.

12.1     Възстановяване на алармата

Алармите на осезатели “P1” и “P2” започват действието си няколко секунди след повредата в свързания осезателите автоматично спират няколко секунди след като осезателя започва нормално да работи. Проверете връзките преди да смените осезателя.

Алармите за температура “HA” и “LA” автоматично спират когато температурата на термостата се върне към нормалните си стойности и когато обезкрежаването започне.

Алармите“EA” и “CA” i1F=bAL) спират, когато дигиталния вход е спрян.

Aлармата “CA”i1F=PAL) спира само чрез спиране и пускане на уреда.

13.     technical data

Окомплектовка: самозадействащ се ABS.

Кутия: XR20C лицева страна 32x74 mm; дълбочина 60mm;

Закачване: XR20C панел за окачване с размери 71x29mm

Защита: IP20.

Лицева защита: IP65 с гумено уплътнение RG-C (по-избор).

Връзки: Клеморед £ 2,5 mm2 .

Ел. захранване: според модела: 12Vac/dc, ±10%; 24Vac/dc, ±10%;  230Vac ±10%, 50/60Hz, 110Vac ±10%, 50/60Hz

Консумирана мощност: 3VA макс.

Дисплей: 3 цифри, червено означение, с размер14,2 mm .

Входове: 1 NTC или PTC осезатели.

Дигитален вход: свободен контакт

Релейни изходи

         компресор: SPDT реле 8(3) A, 250Vac или

                   SPST реле 20(8)A; 250Vac

Обем на паметта: памет без право на достъп (EEPROM).

Трансфер на данни: 1B; Ниво на замърсяване: нормално; Софтуеър: A.

Температура на действие: 0÷60 °C.

Темп. на съхраняване: -30÷85 °C.

Относителна влажност: 20¸85% (без кондензация)

Измерване и обхват на регулация:

NTC осезател: -40÷110°C (-40÷230°F)

PTC осезател: -50÷150°C (-58÷302°F)

Точност: 0,1 °C or 1°C or 1 °F (избираемо).

Точност (околна темо. 25°C):  ±0,7 °C ±1

14.     Връзки

14.1     XR20C: 8a компресор

 

12Vac/dc supply: свързан с терминали 7 и 8.

24Vac/dc supply: свързан с терминали 7 и 8.

120Vac supply: свързан с терминали 7 и 8.

 

 

 

14.2     XR20C: 20a компресор

 

 

12Vac/dc supply: свързан с терминали 7 и 8.

24Vac/dc supply: свързан с терминали 7 и 8.

120Vac supply: свързан с терминали 7 и 8.

 

 

15.     списък на параметрите

Означ.

Име

Обхват

°C/°F

Set

Настройка

LS÷US

3.0/37

Hy

Диференциал

0,1¸25.5°C/ 1¸ 255°F

2.0/4

LS

Mинимална настройка

-50°C¸SET/-58°F¸SET

-40,0/-40

US

Mаксимална настройка

SET¸110°C/ SET ¸ 230°F

110/230

Ot

Клаибриране на осезателя на термостата

-12¸12°C /-120¸120°F

0.0

OdS

Закъснение на изходите при пускане

0÷255 min

0

AC

Закъснение срещу циклене

0 ¸ 50 min

1

CCt

Непрекъсната продължителност на цикъла

0.0÷24.0h

0.0

COn

Време на включен компресор с повреден осезател

0 ¸ 255 min

15

COF

Време на изключен компресор с повреден осезател

0 ¸ 255 min

30

CH

Вид действие

CL=охлаждане; Ht= загряване

CL

CF

Температурна измервателна единица

°C ¸ °F

°C/°F

rES

Точност

in=цяло число;dE= дес. запетая

dE/-

IdF

Интервал м/у два оборота на обезкрежаване

1 ¸ 120 ore

8

MdF

(Mакс) дължина на обезкрежаването

0 ¸ 255 min

20

dFd

Показание по време на обезкреж.

rt, it, SEt, DEF

it

dAd

Макс. закъснение показано след обезкрежаване

0 ÷ 255 min

30

ALc

Teмп. на алармата

rE= настроена;

Ab = абсолютна;

Ab

ALU

Макс. темп. на алармата

Set¸110.0°C; Set÷230°F

110/230

ALL

Mин. Темп. на алармата

-50.0°C¸Set/ -58°F¸Set

-50/-58

ALd

Забавяне на алармата за темп.

0 ¸ 255 min

15

dAO

Закъснение на алармата за темп. при включване

0 ¸ 23h e 50’

1.3

i1P

Поляритет на дигиталния вход

oP=отвор;CL=изход

cL

i1F

Дигитална конфигурация на входа

EAL=външна алрарма; bAL=управление на закчването; PAL=ключ за налягане; dor=ключ за вратата; dEF=обезкрежаване; LHt=неактива; Htr= охлаждане - затопляне

EAL

did

Закъснение на дигиталния вход на алармата

0÷255min

5

Nps

Вид действие при i1F=bAL

0 ÷15

15

odc

Състояние на компресора при отворена врата: 

no, Fan = нормално;

CPr; F_C = Компресор OFF;

no

PbC

Вид осезател

Ptc; ntc

ntc/Ptc

rEL

Софтуеър

--

4.0

Ptb

Означение на картата

--

-

 

Скрити параметри